นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

เพราะอัญมณีและเครื่องประดับเป็นกลุ่มสินค้าพิเศษที่มีคุณค่าทางจิตใจ สินค้าขึ้นกับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นหลัก อีกทั้งยังมีมูลค่าสูง ดังนั้นการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับผ่านทางเว็บไซต์โดยเห็นเพียงรูปภาพสินค้าและรายละเอียดที่เขียนไว้ จึงเป็นความเสี่ยงของผู้ซื้ออย่างมากที่อาจได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง ทาง Gjhub เข้าใจและตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้ออกนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ ทั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หลังชําระเงินซื้อสินค้า และหลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

เรามีระบบ Rating & Review ที่ช่วยให้คุณเห็นคะแนนความพึงพอใจของสินค้าทุกรายการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของลูกค้าท่านอื่นที่เคยสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ

หลังชําระเงินซื้อสินค้า

หลังจากที่คุณตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าผู้ขายดําเนินการจัดส่งสินค้าล่าช้า หรือไม่มีการแจ้งหมายเลขพัสดุให้คุณทราบภายใน 3 วันทําการ คุณสามารถขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าวได้ โดยจะได้รับเงินคืน 100%

การรับประกันความพึงพอใจ

เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้าชํารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามคําบรรยาย หรือไม่พอใจด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถส่งคําร้องเพื่อขอคืนสินค้าได้ และสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ หรือต้องการขอรับเงินค่าสินค้าคืน โดยสินค้าทุกชิ้นจะรับประกันความพึงพอใจ 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าตาม วิธีคืนสินค้า/ขอเงินคืน

buyer protection
Facebook Messenger